<strong>Con t&ocirc;m, con rạm của đầm Tr&agrave; Ổ (Ph&ugrave; Mỹ, B&igrave;nh Định) được người d&acirc;n nơi đ&acirc;y kh&eacute;o l&eacute;o chế biến ra m&oacute;n b&uacute;n c&oacute; một kh&ocirc;ng nhị, ăn một t&ocirc; lại muốn th&ecirc;m một t&ocirc; nữa. Thứ b&uacute;n d&acirc;n d&atilde; ấy trở th&agrave;nh đặc sản của miền qu&ecirc; n&agrave;y. H&ocirc;m nay mời bạn c&ugrave;ng [https://haloquynhon.com.vn/" target="_blank" rel="noopener halo quy nhơn] t&igrave;m hiểu v&agrave; thưởng thức m&oacute;n [https://haloquynhon.com.vn/bun-ram-quy-nhon/" target="_blank" rel="noopener b&uacute;n rạm Quy Nhơn] hấp dẫn n&agrave;y nh&eacute;!</strong>
<h2>Đặc sản b&uacute;n t&ocirc;m nổi tiếng của Ph&ugrave; Mỹ nay đ&atilde; c&oacute; mặt tại Quy Nhơn.</h2>
Nguy&ecirc;n liệu của m&oacute;n b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm Ph&ugrave; Mỹ l&agrave; phải t&ocirc;m, rạm của ch&iacute;nh đầm Tr&agrave; Ổ mới c&oacute; được vị ngọt, vị thơm. C&aacute;ch chế biến b&uacute;n kh&ocirc;ng kh&oacute;, chỉ phức tạp ở kh&acirc;u &eacute;p b&uacute;n. B&uacute;n trong m&oacute;n n&agrave;y phải l&agrave; sợi b&uacute;n tươi được &eacute;p ra từ m&aacute;y, luộc qua nước gạo, vắt qua nước trong mới cho v&agrave;o t&ocirc;. Để c&oacute; cọng b&uacute;n ngon, người ta ng&acirc;m gạo trong nước một ng&agrave;y một đ&ecirc;m mới đem xay th&agrave;nh bột sau đ&oacute; cho v&agrave;o m&aacute;y &eacute;p b&uacute;n. Ăn tới đ&acirc;u th&igrave; &eacute;p b&uacute;n tới đ&oacute;. B&uacute;n được &eacute;p ra tr&ecirc;n nồi nước gạo đun s&ocirc;i rồi vớt ra để r&aacute;o, cho v&agrave;o t&ocirc;, ăn tới đ&acirc;u b&uacute;n &eacute;p tới đ&oacute;.
<h3>B&uacute;n &eacute;p ra tr&ecirc;n nồi nước gạo đun s&ocirc;i rồi vớt ra để r&aacute;o, cho v&agrave;o t&ocirc;.</h3>
T&ocirc;m phải lựa t&ocirc;m đất ngon, ngọt để nguy&ecirc;n vỏ gi&atilde; nhuyễn rồi ướp gia vị. Trụng t&ocirc;m với nước gạo s&ocirc;i như c&aacute;ch người ta l&agrave;m b&uacute;n b&ograve; t&aacute;i, quậy đều t&ocirc; nước cho t&ocirc;m ch&iacute;n rồi cho v&agrave;o t&ocirc; b&uacute;n. N&ecirc;m nếm ch&uacute;t gia vị, h&agrave;nh ng&ograve;, kh&aacute;c lạ phải c&oacute; muối ớt bột th&igrave; mới đ&uacute;ng vị b&uacute;n t&ocirc;m. T&ocirc; b&uacute;n n&oacute;ng ng&aacute;t hương ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng gạo nướng ch&iacute;n, ng&agrave;y nắng ăn m&aacute;t ngọt, ng&agrave;y mưa vị cay cay ăn đến đ&acirc;u h&iacute;t h&agrave; sảng kho&aacute;i đến đấy.
Ban sơ kh&aacute;ch c&oacute; thể chưa quen với m&oacute;n b&uacute;n c&oacute; phần đơn điệu n&agrave;y, nhưng khi ăn, vị ngọt tự nhi&ecirc;n của t&ocirc;m, của nước gạo, của sợi b&uacute;n quyện v&agrave;o nhau tạo n&ecirc;n một hương vị thật kh&aacute;c lạ, chiều l&ograve;ng được những người s&agrave;nh ăn nhất. Nhiều người ăn b&uacute;n t&ocirc;m Ph&ugrave; Mỹ đến ghiền, chỉ biết gật g&ugrave; m&oacute;n b&uacute;n ăn no nhưng m&agrave; kh&ocirc;ng ng&aacute;n. Đ&atilde; ăn một t&ocirc; phải ăn th&ecirc;m t&ocirc; nữa mới đ&atilde; cơn th&egrave;m.
<h3>B&uacute;n t&ocirc;m ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng gạo nướng ch&iacute;n, muối ớt bột.</h3>
B&uacute;n rạm lại th&ecirc;m một t&iacute; kỳ c&ocirc;ng. Rạm của đầm Tr&agrave; Ổ ng&acirc;m, rửa tinh khiết, xay nhuyễn chắt lấy nước như ri&ecirc;u cua. Đem nước rạm nấu l&ecirc;n, cho th&ecirc;m dầu ăn, h&agrave;nh phi v&agrave; n&ecirc;m nếm gia vị. Nước rạm để ri&ecirc;ng, t&ocirc; b&uacute;n để ri&ecirc;ng. B&uacute;n rạm c&oacute; th&ecirc;m rau sống v&agrave; xo&agrave;i xanh, đậu phộng rang nguy&ecirc;n hạt. Chế nước rạm v&agrave;o t&ocirc; từng ch&uacute;t, từng ch&uacute;t, ăn tới đ&acirc;u chế nước đến đ&oacute;. Nước rạm mập m&agrave; kh&ocirc;ng ngậy, c&oacute; rau sống v&agrave; xo&agrave;i xanh chua ngọt đi k&egrave;m.
<h3>B&uacute;n rạm kỳ c&ocirc;ng hơn, rạm phải gi&atilde; nhuyễn chắt lấy nước v&agrave; đun s&ocirc;i, n&ecirc;m nếm gia vị.</h3>
Trước đ&acirc;y, muốn ăn b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm Ph&ugrave; Mỹ ch&iacute;nh gốc phải đi qu&atilde;ng đường 60km tới nơi để thưởng thức. Những lần đi c&ocirc;ng việc qua huyện Ph&ugrave; Mỹ, ch&uacute;ng t&ocirc;i đều dừng ch&acirc;n t&igrave;m ăn b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm. B&acirc;y giờ, ở Quy Nhơn đ&atilde; c&oacute; qu&aacute;n b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm của người Ph&ugrave; Mỹ chế biến, hương vị ngon, ngọt chỉ c&oacute; hơn m&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m. Chủ qu&aacute;n b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm Mỹ Hạnh (đường Ng&ocirc; Gia Tự, Quy Nhơn), n&oacute;i: Th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&oacute;n b&uacute;n n&agrave;y l&agrave; nguy&ecirc;n liệu, phải l&agrave; t&ocirc;m, rạm của đầm Tr&agrave; Ổ, phải l&agrave; b&uacute;n tươi đun s&ocirc;i tr&ecirc;n nước gạo th&igrave; mới c&oacute; hương vị của b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm Ph&ugrave; Mỹ.
<h3>B&uacute;n rạm dọn k&egrave;m với rau sống, xo&agrave;i xanh, đậu phộng rang, nước rạm để ri&ecirc;ng.</h3>
N&oacute;i quanh n&oacute;i quẩn khắp TP Quy Nhơn, kh&ocirc;ng dưới 10 qu&aacute;n b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm Ph&ugrave; Mỹ n&ecirc;n thực kh&aacute;ch c&oacute; thể thoải m&aacute;i thưởng thức. Gi&aacute; th&agrave;nh m&oacute;n b&uacute;n n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng b&igrave;nh d&acirc;n, t&ocirc; b&uacute;n lớn 18.000đ/t&ocirc;, t&ocirc; b&uacute;n nhỏ 16.000đ/t&ocirc; cho cả b&uacute;n t&ocirc;m, b&uacute;n rạm.
Vậy l&agrave; bạn đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng m&oacute;n b&uacute;n rạm quy nhơn nổi tiếng rồi nh&eacute;, h&atilde;y gh&eacute; thăm trang web https://haloquynhon.com.vn&nbsp;để kh&aacute;m ph&aacute; th&ecirc;m những m&oacute;n ăn đặc sản ẩm thực Quy Nhơn hấp dẫn nh&eacute;!
Một số th&ocirc;ng tin về ẩm thực bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m tại đ&acirc;y:
https://haloquynhonweb.weebly.com/
https://www.pinterest.com/haloquynhon/